image

Įstatai

Įstatai atnaujinti 2015 metų lapkričio 19 dieną:

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga (toliau – Sąjunga) yra nepriklausoma, nepolitinė organizacija, vienijanti fizinius asmenis, dirbančius ryšių su visuomene srityje.
1.2. Oficialus Sąjungos pavadinimas yra Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga, trumpinys – LRVS. Buveinės registracijos adresas: Maironio g. 7, Vilnius.
1.3. Sąjungos teisinė forma – asociacija.
1.4. Sąjunga yra juridinis asmuo, turintis savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu ir atsiskaitomąją sąskaitą.
1.5. Vykdydama savo prievoles Sąjunga atsako visu jai priklausančiu turtu. Sąjunga neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Sąjungos įsipareigojimus.
1.6. Sąjunga gali būti kitų organizacijų kolektyvinė narė, jei taip nusprendžia Sąjungos Taryba.
1.7. Sąjunga veikia Lietuvos Respublikoje ir savo veiklą grindžia LR Konstitucija, LR asociacijų įstatymu, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais bei šiais Įstatais.
1.8. Sąjunga įsteigta neribotam laikui.
1.9. Sąjungos finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. Sąjungos veiklos tikslai ir uždaviniai

2.1. Pagrindinės Sąjungos veiklos sritys bei rūšys:
74/13 Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
74/13/10 Rinkos konjunktūros tyrimas;
74/13/20 Viešosios nuomonės tyrimas;
74/14 Konsultacinė verslo ir valdymo veikla;
74/14/10 Verslo informacijos paieška ir pateikimas.
2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai:
– palaikyti aukštus ryšių su visuomene veiklos standartus;
– skatinti pasitikėjimą ryšių su visuomene specialistais bei Sąjunga;
– telkti savo narius keistis informacija ir patirtimi apie savo darbą bei su juo susijusias problemas;
– teikti dalykinę ir kitokią pagalbą nariams;
– kelti ryšių su visuomene darbuotojų kvalifikaciją;
– kaupti informacinę bazę apie fizinius ir juridinius asmenis, dirbančius ryšių su visuomene srityje.

3. Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo tvarka

3.1. Sąjungos veikloje dalyvauja Sąjungos nariai.
3.2. Nariais gali būti veiksnūs fiziniai asmenys, pilnamečiai LR piliečiai ar (ir) užsieniečiai, nuolat gyvenantys LR, turintys aukštąjį išsilavinimą ir / arba baigę ryšių su visuomene profesines studijas (arba studijuojantys), ir / arba turintys ne mažesnę kaip vienerių metų darbo patirtį šioje arba ją atitinkančioje srityje.
3.3. Nustatytos šios narystės kategorijos: Narys ir Garbės narys.
3.4. Kriterijus narystės kategorijoms nustato Taryba, o stojimo ir nario mokesčių dydžius – Visuotinis narių susirinkimas.
3.5. Fizinis asmuo, norintis tapti Sąjungos nariu, turi pateikti Tarybai prašymą. Asmuo tampa Sąjungos nariu, jei atitinka nariams keliamus reikalavimus, tą patvirtinta Taryba, ir iki nurodytos datos sumoka Visuotinio narių susirinkimo nustatytą nario mokestį. Narystė yra fizinio asmens, ji negali būti perleidžiama kitam asmeniui.
3.6. Jei narys nesilaiko šių įstatų ir / arba Sąjungos etikos kodekso, Taryba turi teisę pašalinti jį iš Sąjungos.
3.7. Kiekvienas Sąjungos narys gali bet kada išstoti iš Sąjungos, pateikęs prašymą Tarybai. Nario mokesčiai ar kitai Sąjungai perduotos lėšos ar turtas negrąžinami.
3.8. Iš Sąjungos išstojęs narys gali bet kada į ją sugrįžti, jei tam pritaria Taryba ir narys atitinka visus naujiems nariams keliamus reikalavimus.

4. Narių teisės

4.1. Sąjungos nariai dalyvauja Sąjungos Visuotiniame narių susirinkime.
4.2. Nariai turi teisę būti renkami į Tarybą ir kitus Sąjungos valdymo organus.
4.3. Sąjungos nariai turi teisę gauti visą informaciją, susijusią su Sąjungos veikla.
4.4. Sąjungos nariai turi teisę dalyvauti visuose Sąjungos organizuojamuose renginiuose ir programose.
4.5. Sąjungos nariai turi teisę remti Sąjungos veiklą tiksliniais įnašais.
4.6. Sąjungos nariai turi teisę naudotis nariams suteikiamomis nuolaidomis bei kitomis galimybėmis, kurias suteikia narystė Sąjungoje.
4.7. Sąjungos nariai turi teisę laisvai išstoti iš Sąjungos.

5. Sąjungos narių pareigos

5.1. Sąjungos nariai privalo laikytis Sąjungos Įstatų ir Sąjungos Etikos kodekso.
5.2. Sąjungos nariai privalo padėti įgyvendinti Sąjungos tikslus ir uždavinius.
5.3. Sąjungos nariai privalo laiku mokėti nario mokestį.
5.4. Sąjungos nariai turi aktyviai dalyvauti Sąjungos veikloje.

6. Filialų ir atstovybių steigimas

6.1. Esant būtinybei gali būti steigiamas Sąjungos filialas ar atstovybė kitame Lietuvos mieste/regione. Pasiūlymą steigti filialą ar atstovybę Visuotiniam narių susirinkimui pateikia Taryba. Sąjungos filialas ar atstovybė laikomi įsteigtais tada, kai visuomeninės organizacijos įstatuose nustatyta tvarka Visuotinis narių susirinkimas priima sprendimą įsteigti filialą ar atstovybę ir jie įregistruojami įstatymų nustatyta tvarka. Toks filialas ar atstovybė tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Tarybai bei Visuotiniam narių susirinkimui. Filialo ar atstovybės veiklą gali nutraukti Visuotinis narių susirinkimas. Jeigu filialas ar atstovybė turėjo turto ar lėšų, atsiskaičius įstatymų numatyta tvarka, likę lėšos ar turtas atitenka Sąjungai.

7. Sąjungos organai

7.1. Sąjunga įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus.
7.3. Sąjungos organai yra: Visuotinis narių susirinkimas ir Taryba.
7.3.1 Visuotinis narių susirinkimas yra aukščiausias Sąjungos organas.
7.3.2. Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną (1) kartą per metus Tarybos sprendimu. Tiksli susirinkimo vieta ir data ne vėliau kaip prieš mėnesį pranešama visiems Sąjungos nariams. Neeilinis Visuotinis narių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip po mėnesio nuo dienos, kai to raštu pareikalauja ne mažiau kaip penktadalis (1/5) Sąjungos narių, arba jei tokį sprendimą priima Taryba.
7.3.3. Susirinkimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Sąjungos narių. Sprendimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Nutarimui dėl Sąjungos Įstatų, Sąjungos reorganizavimo ar likvidavimo priimti reikia ne mažiau kaip dviejų trečdalių (2/3) susirinkime dalyvaujančių narių balsų
7.3.4. Jei susirinkime nėra kvorumo, tai ne vėliau kaip po 30 dienų turi būti dar kartą sušauktas pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas. Jis turi teisę priimti nutarimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek narių dalyvavo pakartotiniame susirinkime. Visuotinis narių susirinkimas gali vykti ir el. būdu, apklausiant visus Sąjungos narius.
7.3.5. Visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priklauso:
– priimti, keisti ir pildyti Įstatus;
– nustatyti Sąjungos tikslus ir uždavinius;
– rinkti Tarybos narius ir juos atšaukti;
– nustatyti narystės kategorijas;
– nustatyti stojimo ir nario mokesčio dydžius ir jų mokėjimo tvarką;
– priimti sprendimą steigti kitus juridinius asmenis, visuomenės formavimo priemones, užsiimti leidyba įstatymų numatyta tvarka;
– tvirtinti metinę Sąjungos veiklos ir finansinę ataskaitą;
– steigti ir likviduoti filialus ar atstovybes;
– priimti sprendimą reorganizuoti ir likviduoti Sąjungą.
7.4. Kolegialus valdymo organas – Taryba.
7.4.1. Tarybą iš septynių narių dvejų metų kadencijai renka Visuotinis narių susirinkimas. Taryba atskaitinga Visuotiniam narių susirinkimui.
7.4.2. Taryba pirmajame posėdyje iš savo narių išrenka Tarybos pirmininką ir vieną jo pasiūlytą Tarybos pirmininko pavaduotoją.
7.4.3. Tarybos pirmininko ir jo pavaduotojo įgaliojimai tęsiasi dvejus metus.
7.4.4. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių, o priimami sprendimai teisėti, jeigu už juos balsavo ne mažiau kaip pusė dalyvaujančiųjų narių. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Tarybos pirmininko balsas.
7.4.5. Tarybos posėdžių šaukimo iniciatyvą turi Tarybos pirmininkas, taip pat Tarybos nariai, jeigu daugiau kaip pusė jam pritaria.
7.4.6. Tarybos kompetencija:
– vykdo visas administracines funkcijas;
– vykdo Visuotinio narių susirinkimo sprendimus;
– vadovauja Sąjungos programoms;
– koordinuoja narių veiklą;
– nustato kriterijus narystės kategorijoms;
– priima naujus Sąjungos narius;
– prižiūri, ar laikomasi Sąjungos etikos kodekso;
– rūpinasi lėšų kaupimu, sprendžia tikslingo jų panaudojimo klausimus;
– vykdo šiems įstatams neprieštaraujančią Sąjungos veiklą.
7.5. Tarybos pirmininkas:
– organizuoja Tarybos darbą;
– teikia Tarybos pirmininko pavaduotojo kandidatūras;
– tvarko visus su Sąjungos veikla susijusius dokumentus ir juos pasirašo;
– atstovauja Sąjungai, jos vardu sudarinėja sutartis, atidaro ir uždaro Sąjungos sąskaitas banke,
– atlieka kitus juridinius veiksmus.
7.6. Tarybos pirmininko pavaduotojas vadovauja jo veiklos sričiai priskirtų programų ir projektų kūrimui bei įgyvendinimui.
7.7. Tarybos pirmininkas ir jo pavaduotojas bei kiti Tarybos nariai Sąjungoje dirba vadovaujantį, organizacinį ar koordinacinį darbą visuomeniniais pagrindais.

8. Sąjungos turtas, lėšos ir pajamų šaltiniai

8.1. Sąjungai nuosavybės teise gali priklausyti piniginės lėšos, pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas turtas, įsigytas už Sąjungos lėšas ar kitu teisėtu būdu, reikalingas vykdyti Įstatuose numatytai veiklai.
8.2. Pajamų šaltiniai:
– narių stojamieji, metiniai mokesčiai, tiksliniai įnašai;
– valstybinių įstaigų, privačių įmonių ir visuomeninių organizacijų tiksliniai įnašai;
– fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos, turtas, labdara;
– pajamos iš rengiamų renginių: dalyvių mokesčių, reklamos ir pan.;
– pajamos iš reklamos Sąjungai priklausančiose visuomenės informavimo priemonėse, interneto tinklapiuose;
– pajamos iš nuolatinių Lietuvos gyventojų, kurie savo sumokėto pajamų mokesčio dalį perveda Sąjungai Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;
– pajamos iš projektų rengimo;
– palikimai, pagal testamentą tenkantys Sąjungai;
– atskaitymai iš Sąjungos įsteigtų įmonių pelno;
– kredito įstaigų palūkanos, mokamos už saugomas lėšas;
– Lietuvos ir užsienio paramos fondų skirtos lėšos;
– pajamos už konsultavimą;
– tarptautinių programų skirtos lėšos;
– kitos teisėtai gautos lėšos.
8.3. Sąjungos lėšos yra skiriamos:
– etatinių Sąjungos darbuotojų darbo užmokesčiui;
– seminarų, konferencijų, kitų Sąjungos programų ir projektų organizavimui;
– Sąjungos svečių priėmimui ir narių komandiruočių išlaidoms padengti;
– būstinės nuomos, inventoriaus įsigijimo ir išlaikymo išlaidoms padengti;
– kitai šiuose įstatuose numatytai Sąjungos veiklai finansuoti.

9. Finansinės veiklos kontrolė

9.1. Sąjungos finansinė veiklos ataskaitą tikrina revizorius, kurį renka Visuotinis narių susirinkimas vieneriems metams.
9.2. Revizorius privalo:
– tikrinti Sąjungos metų finansinę atskaitomybę ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;
– Visuotinio narių susirinkimo ar Tarybos pavedimu atlikti finansinius buhalterinius patikrinimus;
– artimiausiame Visuotiniame susirinkime arba Tarybos posėdyje pranešti apie patikrinimo metu nustatytus pažeidimus;
– Visuotiniame narių susirinkime pateikti Sąjungos metų finansinės veiklos patikrinimo ataskaitą.
9.3. Taryba privalo pateikti Revizoriui jo reikalaujamus finansinius buhalterinius dokumentus.
9.4. Revizorius Įstatymų numatyta tvarka atsako, jei nuslepia Sąjungos veikloje padarytus pažeidimus.
9.5. Valstybės kontrolė tikrina, kaip naudojamos iš valstybinių institucijų gautos lėšos. Sąjungos finansinę veiklą, susijusią su mokesčių mokėjimu, kontroliuoja Valstybinė mokesčių inspekcija.

10. Sąjungos įstatų pakeitimas ir papildymas

10.1. Sąjungos įstatai keičiami ar papildomi Visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
10.2. Pateikti Sąjungos įstatų pakeitimo ir papildymo projektus turi teisę Sąjungos Visuotinis narių susirinkimas, Taryba ir/arba penktadalis (1/5) visų Sąjungos narių.
10.3. Visuotiniam narių susirinkimui ne mažesne kaip 2/3 balsų dauguma priėmus sprendimą pakeisti Sąjungos įstatus, surašomas visas pakeistų įstatų tekstas ir po juo pasirašo Visuotinio narių susirinkimo įgaliotas asmuo.
10.4. Sąjungos įstatų pakeitimai ir papildymai įsigalioja įregistravus juos VĮ Registrų centre.

11. Sąjungos reorganizavimas ir likvidavimas

11.1. Reorganizavimas:
11.1.1. Sąjunga gali būti reorganizuojama tik Visuotinio narių susirinkimo nutarimu.
11.1.2. Sąjungą galima reorganizuoti:
– jungiant su kitomis organizacijomis;
– skaidant į kelias organizacijas.
11.1.3. Reorganizuojant Sąjungą įvertinamas Sąjungos turtas ir iki Visuotinio narių susirinkimo, kuriame numatyta svarstyti Sąjungos reorganizavimą, raštu pateikiama išvada Tarybai.
11.1.4. Reorganizuotos Sąjungos teisių ir prievolių perėmėjos yra po reorganizacijos veikiančios
organizacijos. Teisių ir prievolių perėmimo tvarką bei terminus nustato Visuotinis narių susirinkimas.
11.2. Likvidavimas:
11.2.1. Sąjungos likvidavimo pagrindu gali būti:
– Visuotinio narių susirinkimo nutarimas;
– faktas, kad liko mažiau Sąjungos narių negu numatyta LR įstatymuose bei šiuose Įstatuose;
– teismo sprendimas likviduoti Sąjungą už įstatymų numatytus teisės pažeidimus.
11.2.2. Visuotinis narių susirinkimas, nutaręs likviduoti Sąjungą, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Paskyrus likvidatorių, Sąjunga įgyja likviduojamos Sąjungos statusą: valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius.
11.2.3. Sąjungą likvidavus, likvidatorius privalo sudaryti likvidavimo aktą, išregistruoti Sąjungą, grąžinti pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
11.2.4. Jei Sąjungoje lieka mažiau narių, negu nustatyta LR Įstatymuose, likę nariai likviduoja Sąjungą, praneša juridinių asmenų registrui apie Sąjungos veiklos pabaigą, išregistruoja Sąjungą, grąžina pažymėjimą jį išdavusiam registro tvarkytojui.
11.2.5. Likviduojant Sąjungą, jos turtas ir lėšos, likę sumokėjus skolas ir pilnai atsiskaičius įstatymų numatyta tvarka, iki Sąjungos išregistravimo iš juridinių asmenų registro perduodami kitam ar kitiems viešiesiems juridiniams asmenims, kuriuos nustato visuotinis narių susirinkimas ar teismas, priėmęs sprendimą dėl Sąjungos likvidavimo.
11.3. Sąjungos reorganizavimo ar likvidavimo atveju paskirtas atsakingas asmuo rūpinasi viešu šių faktų paskelbimu.

12. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, pagal kurią skelbiama vieša informacija

12.1. Sąjungos nariams visi dokumentai ir informacija siunčiami el. laišku.
12.2. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai, kiti pranešimai, su kuriais turi susipažinti nariai, išsiunčiami ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) dienų po nutarimo priėmimo, jei įstatymai nenustato kitaip.
12.3. Apie numatomą reorganizavimą bei parengtas reorganizavimo sąlygas ar likvidavimą Sąjunga (likvidavimo atveju – likvidatorius) privalo paskelbti tris kartus ne mažesniais kaip 30 dienų intervalais viename iš respublikinių dienraščių, arba viešai paskelbti vienam iš respublikinių dienraščių vieną kartą ir pranešti visiems Sąjungos kreditoriams raštu.
12.4. Sąjungos vieši pranešimai skelbiami oficialiajame Sąjungos tinklapyje šių Įstatų bei įstatymų nustatytais atvejais, terminais ir tvarka.